Umowa licencyjna użytkownika końcowego

State of Delaware

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego (niniejsza "Umowa licencyjna") jest umową prawną między użytkownikiem ("Licencjobiorcą") a JetCrypto, LLC ("Licencjodawcą"), autorem oprogramowania Trovemat, w tym wszystkimi plikami HTML, plikami XML, plikami JavaScript, pliki graficzne, pliki animacji, pliki danych, technologie, narzędzia programistyczne, skrypty i programy, zarówno w kodzie wynikowym, jak i kodzie źródłowym ("Oprogramowanie"), elementy dostarczane zgodnie z niniejszą Umową licencyjną, które mogą obejmować powiązane nośniki, materiały drukowane i "Online" lub dokumentacja elektroniczna.

Instalując, kopiując lub w inny sposób wykorzystując Oprogramowanie, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać warunków określonych w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na warunki określone w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ, Licencjobiorca nie może pobierać, instalować ani używać Oprogramowania.

1. Udzielanie licencji

A) Zakres licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Licencyjnej, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na posiadanie i używanie kopii Oprogramowania. Oprogramowanie jest dystrybuowane przez:

  • Digital Download
  • preinstalowany w bankomatach Trovemat Bitcoin (bankomaty Crypto)

B) Instalacja i użytkowanie. Licencjobiorca może instalować i używać nieograniczoną liczbę kopii Oprogramowania wyłącznie do celów biznesowych Licencjobiorcy.

2. Opis praw i ograniczeń

A) Ograniczenia. Licencjobiorca i osoby trzecie nie mogą odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia.

B) Rozdzielenie komponentów. Oprogramowanie jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Jego składniki nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze.

3. Tytuł do oprogramowania. Licencjodawca oświadcza i gwarantuje, że ma prawne prawo do podjęcia i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oraz że wykorzystanie przez Licencjobiorcę Oprogramowania, zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, nie naruszy praw własności intelektualnej jakichkolwiek Licencjobiorcy. osoby trzecie.

4. Własność intelektualna. Wszystkie obecnie znane lub poniżej znane namacalne i niematerialne prawa, tytuły, odsetki, prawa autorskie i prawa moralne do Oprogramowania, w tym między innymi wszystkie obrazy, zdjęcia, animacje, wideo, audio, muzyka, tekst, dane, kod komputerowy, Algorytmy i informacje są własnością Licencjodawcy. Oprogramowanie jest chronione wszystkimi obowiązującymi prawami autorskimi i umowami międzynarodowymi.

5. Oprogramowanie. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy oraz w drodze wyjątku od wszelkich gwarancji, oświadczeń lub oświadczeń wydanych przez Licencjodawcę lub Licencjobiorcę przeciwnego, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza akceptację prawa do Licencjodawcy, otrzymywania i dalszego dostępu do niego. otrzymywania 1% tantiem za wszystkie transakcje, które mają wyrażalną wartość pieniężną za pomocą Oprogramowania, w tym "Trovemat" lub jakiekolwiek oprogramowanie z nich uzyskane, przez Licencjobiorcę lub każdego, kto używa Oprogramowania przypisanego do Licencjobiorcy, takie prawo Licencjodawcy stosuje się do i być wiążącym dla wszystkich podmiotów stowarzyszonych oraz wszystkich właścicieli, cesjonariuszy lub podmiotów przejmujących, tak jak gdyby było to dla nich obowiązkiem.

6. Wsparcie. Licencjodawca zapewni zdalne wsparcie, dostępne w normalnych godzinach pracy przez okres 1 rok.

7. Trwanie. Niniejsza Umowa licencyjna jest wieczystą lub do:

A) Automatycznie zakończone lub zawieszone, jeśli Licencjobiorca nie zastosuje się do żadnego z warunków określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej; lub

B) Zakończone lub zawieszone przez Licencjodawcę, bez względu na przyczynę.

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy EULA użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania i zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania.

8. Jurysdykcja. Uznaje się, że niniejsza UMOWA LICENCYJNA została zawarta i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Delaware, bez względu na kolizje przepisów tego prawa. Wszelkie czynności prawne lub postępowanie dotyczące niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ mogą być prowadzone wyłącznie w sądach znajdujących się w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a każda ze stron zgadza się na ich jurysdykcję. Strona wygrywająca w przypadku jakiegokolwiek działania w celu wyegzekwowania niniejszej umowy EULA ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów i wydatków, w tym między innymi opłat prawniczych. Niniejsza Umowa EULA została zawarta w wyłącznej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, a jej jurysdykcja zastępuje wszelkie inne jurysdykcji wyboru żadnej ze stron.

9. Niezbywalne. Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie nie może być przeniesiona na Licencjobiorcę, a każda próba uczynienia tego będzie nieważna.

10. Rozdzielność. Żadne niewykonanie i żadne opóźnienie w korzystaniu przez żadną ze stron, jakiekolwiek przywileje, jakiekolwiek uprawnienia lub jakiekolwiek uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy będą działać jako zrzeczenie się jej, ani też żadne pojedyncze lub częściowe korzystanie z jakiegokolwiek prawa lub mocy z tego prawa nie uniemożliwia dalszego wykonywania jakiegokolwiek innego prawa poniżej. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy EULA zostanie uznane przez właściwy sąd o niemożliwym do wyegzekwowania lub nieważnym, to postanowienie to będzie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym zakresie niezbędnym do tego, aby niniejsza UMOWA miała pozostać w pełnej mocy, skuteczna i wykonalna.

11. GWARANCJI. LICENCJODAWCA I AUTOR OPROGRAMOWANIA NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKĄ GWARANCJĘ ZA OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE I JAKIEKOLWIEK POWIĄZANE DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANE W STANIE "TAKIM, JAKI JEST" BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, AW SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW. LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE WSZELKIE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB WYKONYWANIA OPROGRAMOWANIA.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. LICENCJODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJOBIORCY ANI ŻADNYCH INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW WYRAŻAJĄCYCH ZGODNIE Z LICENCJOBIORCĄ JAKICHKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI LUB WSZELKICH INNYCH WTÓRNYCH, PRZYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, KARNYCH, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH USZKODZEŃ, WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, TORTU, GWARANCJI , LUB W PRZECIWNYM WYPADKU. POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD ZASADNICZEGO CELU WSZELKICH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY LICENCJOBIORCY LUB INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU NARUSZENIA PRZEZ LICENCJOBIORCY NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNE ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ DO LICENCJODAWCY ZA OPROGRAMOWANIE.

13. Całość porozumienia. Niniejsza Umowa EULA stanowi całość umowy pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia Licencjodawcy i Licencjobiorcy, w tym wszelkie wcześniejsze oświadczenia, oświadczenia, warunki lub gwarancje w odniesieniu do przedmiotu niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

WERSJA 20181018