Polityka gwarancyjna

TROVEMAT CRYPTO ATM STANDARD WYPOSAŻENIE GWARANCJA

JetCrypto, LLC, dalej - Trovemat, gwarantuje, że:

 • Nowy Trovemat wyprodukowany sprzęt będzie wolny od jakichkolwiek wad materiałowych lub produkcyjnych przez okres jednego (1) roku;
 • Odnowiony Trovemat wyprodukowany sprzęt będzie wolny od jakichkolwiek wad materiałowych lub produkcyjnych przez okres sześciu (6) miesięcy.

Gwarancja rozpoczyna się od daty wysyłki z zakładu Trovemat. Gwarancja zostaje rozszerzona na klientów i dotyczy wszystkich Trovemat wyprodukowany sprzęt zakupiony, zainstalowany i używany do celów, dla których został pierwotnie zaprojektowany. Powyższe gwarancje obejmują wyłącznie usterki powstające przy normalnym użytkowaniu i nie obejmują wadliwego działania lub awarii wynikających z niewłaściwego użytkowania, nadużywania, zaniedbania, zmiany, problemów z zasilaniem elektrycznym, użytkowania niezgodnego z instrukcjami dotyczącymi produktu, aktami naturalnymi lub nieprawidłową instalacją lub naprawami przez kogokolwiek innego niż Trovemat lub Trovemat autoryzowany zewnętrzny dostawca usług. Trovemat zastrzega sobie prawo do zastąpienia funkcjonalnie równoważnych nowych lub nadających się do użytku używanych części.

GWARANCJA ROSZCZENIA I PROCEDURY

 1. W obowiązującym Okres gwarancji wyposażenia standardowego przedstawionym powyżej, jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem klienta z tytułu jakiegokolwiek naruszenia standardowej gwarancji na sprzęt będzie, według wyłącznego uznania i opcji Trovemat, naprawa lub wymiana wadliwego produktu. Komponenty, które klient twierdzi, że są wadliwe, muszą być dostępne firmie Trovemat do kontroli i oceny. Aby być uprawnionym do korzystania z praw w ramach standardowej gwarancji na sprzęt, klient musi powiadomić Trovemat na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni po stwierdzeniu podejrzenia usterki dowolnego produktu, ale w każdym przypadku przed wygaśnięciem obowiązującego Okresu gwarancji na sprzęt standardowy. Informacja dla dealera Trovemat, integratora systemów, przedstawiciela handlowego lub innej strony trzeciej nie jest dostępna dla Trovemat. Po otrzymaniu takiego powiadomienia od klienta, Trovemat ustali, czy zgłoszony problem jest objęty niniejszą Gwarancją standardowego sprzętu. Jeśli Trovemat stwierdzi, że problem jest objęty, Trovemat autoryzuje naprawę lub wymianę wadliwego produktu, według uznania Trovemat według własnego uznania.
 2. Przed wysłaniem jakiegokolwiek produktu do Trovemat, klient musi uzyskać pisemną autoryzację zwrotną od Trovemat i przedstawić wszelkie dowody kwalifikowalności gwarancji wymagane przez Trovemat. Każdy produkt otrzymany przez Trovemat bez autoryzacji zwrotu może, w opcji Trovemat, zostać zwrócony klientowi. Jeśli wymagana jest wymiana gwarancyjna, klient przed wysłaniem zamiennika przekaże zamówienie firmie Trovemat, aby zagwarantować zwrot odrzuconej jednostki. Zamówienie jest ważne do momentu otrzymania podejrzanej części i potwierdzenia gwarancji na podstawie oceny. Po otrzymaniu autoryzacji zwrotu klient jest odpowiedzialny za pakowanie i wysyłkę produktu / komponentu, którego roszczenie gwarancyjne dotyczy obiektu usługowego wskazanego przez Trovemat, w ciągu trzydziestu (30) dni po otrzymaniu autoryzacji zwrotu. Po otrzymaniu sprzętu zastępczego (lub jego części) klient ma trzydzieści (30) dni na złożenie wadliwego wyposażenia (lub jego części) przewoźnikowi zwrotnemu w celu wysyłki do centrum serwisowego wyznaczonego przez Trovemat. Jeśli klient nie dokona zwrotu wadliwego sprzętu (lub jego części) na czas, Trovemat wystawi klientowi fakturę za cenę tego sprzętu (lub jego część) wraz z obowiązującymi kosztami wysyłki i / lub opłatami celnymi. Taka rezygnacja ze zwrotu sprzętu (lub jego części) może, według uznania Trovema, stanowić podstawę do rozwiązania gwarancji i / lub zawieszenia wszelkich przyszłych uprawnień do wymiany z góry, do momentu zwrotu takiego wadliwego sprzętu.
 3. Trovemat dostarczy klientowi nowe, przebudowane, odnowione lub alternatywne wyposażenie (lub jego część) o takiej samej lub ulepszonej jakości, co sprzęt wymienny (lub jego część) w celu zastąpienia kwalifikującego się wadliwego sprzętu (lub jego części). Jakiekolwiek alternatywne wyposażenie (lub jego część) spełni lub przekroczy specyfikacje wymienionego wyposażenia (lub jego części). Przebudowany lub odnowiony sprzęt może być opatrzony kosmetycznymi skazami, które nie mają wpływu na działanie. O ile nie określono inaczej przez Trovemat w formie pisemnej, naprawione lub wymienione urządzenia (lub ich części) są objęte gwarancją tylko przez pozostałą część obowiązywania odpowiedniej standardowej gwarancji na sprzęt. Wszystkie wadliwe urządzenia (lub ich części) zostały zastąpione przez Trovemat stać się własnością Trovemat. Trovemat nie ma obowiązku (i) serwisować, wymieniać lub w inny sposób wymieniać sprzętu (lub jego części), który został uszkodzony, zmodyfikowany, nadużyty, niewłaściwie użyty lub nadwyrężony, jak określono w Trovemat lub był używany z nie- Trovemat materiały lub produkty, które spowodowały uszkodzenie lub wadliwe działanie; (ii) malować, renowować, odnawiać, przywracać lub wymieniać jakichkolwiek urządzeń (lub ich części) na skazy kosmetyczne; (iii) serwisować, wymieniać lub w inny sposób wymieniać jakiekolwiek wyposażenie (lub jego część), jeśli mogłoby to przeszkadzać, utrudnić lub być zbędnym z normalną lub planową konserwacją takiego sprzętu (lub jego części); (iv) serwisować, wymieniać lub w inny sposób wymieniać sprzęt (lub jego część) w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od zakończenia jego eksploatacji; lub (v) zapewnić dowolną obsługę oprogramowania strony 3rd lub usług związanych ze sprzętem aplikacji lub wymienić jakiekolwiek akcesoria. Jeśli Trovemat zdecyduje się na wykonanie takich usług na życzenie klienta, wówczas takie usługi zostaną uznane za wezwanie serwisowe, a cała robocizna, części i materiały użyte do wezwania serwisowego zostaną obciążone Trovemat następnie - przeważające stawki.

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE WYPOSAŻENIA

TROVEMAT nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Usterki, awarie, uszkodzenia lub ograniczenia wydajności spowodowane w całości lub w części (A) awarii zasilania, przepięcia, pożary, powodzie, śnieg, lód, piorun, nadmierne ciepło lub zimno, środowiskach silnie korozyjnych, wypadki, działania osób trzecich, lub inne zdarzenia poza kontrolą Trovemat lub (B) nadużywanie klienta, niewłaściwe obchodzenie się, niewłaściwe użycie, zaniedbanie, niewłaściwe przechowywanie, serwisowanie lub obsługa, lub nieautoryzowane próby naprawy lub modyfikacji sprzętu w jakikolwiek sposób. Klient musi zapewnić wykwalifikowany personel techniczny do konserwacji i naprawy sprzętu.
 2. Zmiany i / lub modyfikacje jakiejkolwiek części produktu Trovemat bez pisemnej zgody Trovemat bezwarunkowo NARUSZA Standardową gwarancję Trovemat. Sprzęt zbudowany zgodnie ze specyfikacją klienta, który później okazuje się nie spełniać potrzeb ani oczekiwań klienta
 3. Wydajność sprzętu w połączeniu z urządzeniem, które nie zostało zakupione, określone lub zatwierdzone przez Trovemat.
 4. Baterie i inne artykuły konsumpcyjne.
 5. Poręczne przedmioty, takie jak oprzyrządowanie, kable, uprzęże, kontakty itp.

DODATKOWE UWAGI GWARANCYJNE

Gwarancja Trovemat dotyczy pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu.

I. Sprzęt OEM

OEM lub innych firm sprzęt, który jest wbudowany w urządzenia TROVEMAT jest objęty obowiązującym TROVEMAT Wyposażenie standardowe gwarancji, chyba że sprzęt OEM lub innych firm przenosi swoją własną ograniczoną gwarancję, w którym to przypadku gwarancja OEM lub innych firm będą miały zastosowanie do tych urządzeń włączone do urządzeń TROVEMAT. Na przykład, bez ograniczeń, komputery, monitory LCD, sterowniki PLC, silniki i dyski są produktami OEM, które mają ograniczoną gwarancję producenta 1.

II. Przedmioty sprzedawane jako odsprzedaż

Przedmioty sprzedawane jako odsprzedaż są takie przedmioty, które nie są produkowane przez TROVEMAT ale mogą być stosowane w połączeniu z lub niezależnie od TROVEMAT produkowanych urządzeń (takich jak komputery, drukarki i karty sieciowe) i powinny być objęte jedynie specyficznych warunków gwarancji dostawcy lub producent oryginalnego wyposażenia tych przedmiotów.

III. Używany sprzęt

JEŚLI urządzeń wymienionych w kolejności jest opisany jako UŻYWANY, chyba że uzgodnione na piśmie przez strony, że produkt jest oferowany „TAK JAK JEST” I BEZ GWARANCJI.

  GWARANCJA USŁUG

  Trovemat gwarantuje, że usługi zostaną wykonane w sposób profesjonalny ("Gwarancja na usługi"). Zawiadomienie o naruszeniu gwarancji na usługi musi (i) określać z uzasadnioną szczegółowością, charakter roszczenia oraz (ii) zostać odebrane w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od ostatniego dnia świadczenia usług. Po zawiadomieniu o naruszeniu gwarancji serwisowej i stwierdzeniu przez Trovemat zasadności takiego naruszenia Gwarancji serwisowej, Trovemat ponownie wykona odpowiednie usługi na koszt Trovemat. Jeśli po rozsądnej okazji Trovemat nie będzie w stanie ponownie wykonać takich usług z uzasadnionym zadowoleniem klienta, klient może, jako jedyny środek zaradczy, uzyskać zwrot opłat uiszczonych firmie Trovemat zgodnie z obowiązującym zamówieniem na takie usługi.

  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

  OPRÓCZ AS wyraźnie określone w niniejszej standardowe oświadczenie polityka gwarancyjna, TROVEMAT NINIEJSZYM ZRZEKA wszystkie reprezentacje, WARUNKI I GWARANCJE, wyraźnych ani dorozumianych, w tym za pomocą przykładu, a nie ograniczenia, ustawowej rękojmi tytułowego HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CEL, POWÓD. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA WSZELKIE NINIEJSZE WARUNKI DO KONTRAHENTA W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TROVEMAT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM STRATY ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, TORTU, GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI JUŻ BYŁO ZALECANE MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Ograniczeniom określonym Tutaj zastosowanie wówczas, gdy PRZYSŁUGUJĄ korekcją błędów, wymiana lub naprawa, PONOWNEGO USŁUG i zwrot PŁATNOŚCI CAŁKOWICIE NIE ODNIOSĄ CELU. BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI ZWIĄZANE Z KONTRAKCJĄ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI TROVEMAT (ZWIĄZANE ZE USŁUGĄ, TORTEM, ZANIEDBANIEM, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, STATUTEM LUB INNYMI) DLA KLIENTA LUB OSOBY TRZECIEJ DOTYCZĄCEJ SPRZĘTU TROVEMAT LUB LICENCJI OPROGRAMOWANIA SPRZEDAWANYCH KLIENTOWI I GWARANTOWANYM W ZWIĄZKU Z NIMI , TROVEMAT”PERFORMANCE LUB NIE lub w jakikolwiek sposób zależny od tego standardu Policy Statement GWARANCJA DO wszelkie roszczenia nie może w Łącznej przekroczyć rzeczywistej kwoty otrzymane przez TROVEMAT dla konkretnego środka w odniesieniu do których takie roszczenie. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA.